Herna

zamek_hernapanorama

Přijďte si s dětmi pohrát do mé útulné herničky. Panuje tu příjemná atmosféra, ve které si maminky mohou vyměnit spoustu informací, zatímco si jejich děti hrají. Lze tu zakoupit i malé občerstvení.

VSTUPNÉ

 

CENA VSTUPU ZA RODINU

Členové RC Kašpárkov

30 Kč za rodinu

Nečlenové RC Kašpárkov

50 Kč za rodinu

PROVOZNÍ DOBA HERNIČKY

Pondělí

9:00 – 11:30

Čtvrtek

9:00 – 11:30

Pátek

9:00 – 11:30

STÁLE HLEDÁME SLUŽEBNÍ MAMINKY!
Pokud už to u nás znáte a chystáte se herničku navštěvovat pravidelně, nabízíme Vám možnost stát se tzv. služební maminkou. V den “služby” máte se svými dětmi vstup do herničky zdarma! Budete se střídat s dalšími maminkami. A jak často budete herničku hlídat? To záleží zcela na Vás.
Čím více nás bude, tím lépe se domluvíme.
Co služební maminka dělá? Vybere si dopředu dobu, ve kterou přijde do herničky se svými dětmi a otevírá ji ostatním rodičům. Dohlíží na poklidný průběh a pořádek v herničce.
Jestli jste u nás ještě nebyli, přijďte se k nám podívat. Služební maminkou se můžete stát i kdykoliv během roku, případně si to jen vyzkoušet.

 

PROVOZNÍ ŘÁD HERNIČKY

·       Vstup do herny je povolen pouze těm, kteří zaplatí služební mamince vstupné za rodinu a to buď zlevněné (pro členy Rodinného centra Kašpárkov) nebo plné (pro ostatní). Všichni se zaváží dodržovat provozní řád a stanovy RC Kašpárkov. Děti mohou do herny pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.

·        Na členství v RC Kašpárkov se můžete informovat u služební maminky.

·        Vstup do herny je povolen i nečlenům, kteří jsou povinni zaplatit vstupné a dodržovat provozní řád.

·        Při vstupu do herny je každý povinen zapsat se do knihy návštěv (provede služební maminka)

·        Při ukončení činnosti v kroužku a v herně je nutno uvést zařízení herny do původního stavu (zavřít okna, vypnout elektrospotřebiče)

·        Přezouvejte sebe i své děti. Vstup je možný pouze v přezůvkách, ponožnkách nebo s návleky.

·        Své svršky a obuv odkládejte na místa k tomu určená (přezouvárna v přízemí, věšáky v herně)

·        Do herny mají zákaz vstupu děti či rodiče ve špinavém a páchnoucím oblečení.

·        V celém areálu (vnitřní a venkovní prostory) je zakázáno kouřit a užívat alkoholické nápoje, či jiné návykové látky

·        Cennosti nenechávejte bez dozoru, za své věci si ručíte. V případě krádeže či poškození RC nepřebírá zodpovdnost za vzniklou škodu.

·        Znehodnotíte-li nebo rozbijete-li movitý majetek, hračky… jste povinni škodu nahlásit služební mamince.

·        Hračky a všechny věci, které si půjčíte, vracejte na původní místo.

·      Do RC mají přísný zákaz vstupu děti či rodiče s akutně probíhající infekční chorobou včetně rýmy, průjmu apod. Maminky nevoděte do RC ani děti s podezřením na začínající nemoc!

·        Pro jídlo využívejte místa pro to vyhrazená (jídelní židlička, stolečky s židličkami pro děti). Každý rodič krmí pouze své dítě a po svém dítěti také jídlo uklízi.

·      Každý rodič také doprovází své dítě na WC a zde po svém dítěti ukidí. Nočníky se používají jen v prostorách k tomu určených (WC). Děti přebaluje na k tomu vyhrazeném přebalovacím pultu. Použité pleny si při odchodu odnese s sebou.

·        I když jste si do prosotor RC přišli pohrát a odpočinou, stále si za své děti při jákékoli činnosti zodpovídáte vy osobně.

·         Všichni po sobě uklízíme.

·       Buďte tolerantní k „vzájemnému poznávání dětí“. Dávejte pozor, aby Vaše dítě jinému neublížilo. Jestli bude některé dítě opakovaně ubližovat jiným dětem, není žádoucí, aby do herby nadále chodilo.

·   Návštěvníci prostor RC jsou povinni respektovat připomínky či nařízení služení maminky či lektora kroužku. Ti nesou zodpovědnost za provoz herny. S případnými problémy či komplikacemi se rovněž obracejte na tuto osobu.

·         V případě nedodržení některých z podmínek provozního řádu, můžete být služební maminkou z prostor RC vykázání.