zamek_hernapanorama

Přijďte si s dětmi pohrát do mé útulné herničky. Panuje tu příjemná atmosféra, ve které si maminky mohou vyměnit spoustu informací, zatímco si jejich děti hrají. Lze tu zakoupit i malé občerstvení.

VSTUPNÉ

 

CENA VSTUPU ZA RODINU

Členové RC Kašpárkov

30 Kč za rodinu

Nečlenové RC Kašpárkov

50 Kč za rodinu

PROVOZNÍ DOBA HERNIČKY

Pondělí

9:00 – 11:30

Čtvrtek

9:00 – 11:30

Anglická herna – (Čtvrtek nepravidelně)

 

15:00 – 17:00

Pátek

9:00 – 11:30

Tátaherna – (Sobota nepravidelně)

9:00 – 11:30

STÁLE HLEDÁME SLUŽEBNÍ MAMINKY!
Pokud už to u nás znáte a chystáte se herničku navštěvovat pravidelně, nabízíme Vám možnost stát se tzv. služební maminkou. V den “služby” máte se svými dětmi vstup do herničky zdarma! 

  • A jak často budete herničku hlídat?
    To záleží zcela na Vás. Budete se střídat s dalšími maminkami. Čím více nás bude, tím lépe se domluvíme.
  • Co služební maminka dělá?
    Vybere si dopředu den, ve který přijde do herničky se svými dětmi a otevírá ji ostatním rodičům. Dohlíží na poklidný průběh a pořádek v herničce

Jestli jste v herně ještě nebyli, přijďte se k nám podívat. Služební maminkou se můžete stát i kdykoliv během roku, případně si to jen vyzkoušet.
Kontaktovat nás můžete zprávou přes FB nebo na info@kasparkov.cz

Správkyně herny: Ivana Horňáková

 

PROVOZNÍ ŘÁD HERNIČKY

·       Vstup do herny je povolen pouze těm, kteří zaplatí služební mamince vstupné za rodinu a to buď zlevněné (pro členy Rodinného centra Kašpárkov) nebo plné (pro ostatní). Všichni se zaváží dodržovat provozní řád a stanovy RC Kašpárkov. Děti mohou do herny pouze v doprovodu osoby starší 18-ti let.

·        Na členství v RC Kašpárkov se můžete informovat u služební maminky.

·        Vstup do herny je povolen i nečlenům, kteří jsou povinni zaplatit vstupné a dodržovat provozní řád.

·        Při vstupu do herny je každý povinen zapsat se do knihy návštěv (provede služební maminka)

·        Při ukončení činnosti v kroužku a v herně je nutno uvést zařízení herny do původního stavu (zavřít okna, vypnout elektrospotřebiče)

·        Přezouvejte sebe i své děti. Vstup je možný pouze v přezůvkách, ponožnkách nebo s návleky.

·        Své svršky a obuv odkládejte na místa k tomu určená (přezouvárna v přízemí, věšáky v herně)

·        Do herny mají zákaz vstupu děti či rodiče ve špinavém a páchnoucím oblečení.

·        V celém areálu (vnitřní a venkovní prostory) je zakázáno kouřit a užívat alkoholické nápoje, či jiné návykové látky

·        Cennosti nenechávejte bez dozoru, za své věci si ručíte. V případě krádeže či poškození RC nepřebírá zodpovdnost za vzniklou škodu.

·        Znehodnotíte-li nebo rozbijete-li movitý majetek, hračky… jste povinni škodu nahlásit služební mamince.

·        Hračky a všechny věci, které si půjčíte, vracejte na původní místo.

·      Do RC mají přísný zákaz vstupu děti či rodiče s akutně probíhající infekční chorobou včetně rýmy, průjmu apod. Maminky nevoděte do RC ani děti s podezřením na začínající nemoc!

·        Pro jídlo využívejte místa pro to vyhrazená (jídelní židlička, stolečky s židličkami pro děti). Každý rodič krmí pouze své dítě a po svém dítěti také jídlo uklízi.

·      Každý rodič také doprovází své dítě na WC a zde po svém dítěti ukidí. Nočníky se používají jen v prostorách k tomu určených (WC). Děti přebaluje na k tomu vyhrazeném přebalovacím pultu. Použité pleny si při odchodu odnese s sebou.

·        I když jste si do prosotor RC přišli pohrát a odpočinou, stále si za své děti při jákékoli činnosti zodpovídáte vy osobně.

·         Všichni po sobě uklízíme.

·       Buďte tolerantní k „vzájemnému poznávání dětí“. Dávejte pozor, aby Vaše dítě jinému neublížilo. Jestli bude některé dítě opakovaně ubližovat jiným dětem, není žádoucí, aby do herby nadále chodilo.

·   Návštěvníci prostor RC jsou povinni respektovat připomínky či nařízení služení maminky či lektora kroužku. Ti nesou zodpovědnost za provoz herny. S případnými problémy či komplikacemi se rovněž obracejte na tuto osobu.

·         V případě nedodržení některých z podmínek provozního řádu, můžete být služební maminkou z prostor RC vykázání.